Eyll 22 2018 09:16:27
Ana Men
· Ana Sayfa
· Oyma Baðlama
· Yaprak Baðlama
· Kelebek Baðlama
· Elektro Baðlama
· Ardýç Baðlama
· Gül Baðlama
· Maun Baðlama
· Dut Baðlama
· Cura Baðlama
· Baðlama Teknesi
Boran Müzik
· Hakkýmýzda
· Resimler
· Sipariþ
· Ýletiþim
· Baðlama Satýþ
· Hesap Numaralarý
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Baðlama
Baðlama; Türk Halk Müziðinde en çok kullanýlan telli çalgý türüdür.
Baðlamanýn boyutlarýna ve kullanýldýðý yörelere göre farklý isimlerle tanýnmasýna raðmen en çok kullanýlan türleri ve isimleri þunlardýr.
Saz, cura, topuz, çöðür, dombra, ikitelli, meydan sazý.

Boran Müzik saz evi þimdiye kadar yapýlan en büyük meydan sazýný üretmiþtir. Quinness rekorlar kitabýna girmeye aday olan bu en büyük meydan sazýnýn resimlerini Resim Galerisi bölümünden inceleyebilirsiniz.

Kullanýlan tekniðe göre baðlama mýzrap veya elle çalýnýr. Parmaklarla çalýnan tekniðe þelpe veya döðme adý verilir.

Baðlama, üç ana parçadan oluþmaktadýr. Tekne, göðüs ve sap.

www.boranmuzik.com adresimize girerek istediðiniz ürünü güvenilir bir þekilde sipariþ verebilirsiniz.

Boran Mzik
Boran Mzik Balama ve Saz Evi, Balama malat, Balama Sat ve Balama Tamirinde 10 yllk deneyimi ile hizmet veriyor.
Balama Resimleri | Balama Fiyatlar | Balama eitleri | Balama Sat | Balama Notalar | Saz Fiyatlar | Ksa Sap Saz | Elektro Saz

Valid XHTML 1.0 Transitional